Säters företagsklimat blir sämre

Teresa Bergkvist som är regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna tycker att man måste börja agera i Säters kommun. Foto/bild: Svenskt Näringsliv.

Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Säter på 204 plats och tappar 44 placeringar mot föregående år. Säters kommun har rasat i rankningen sedan 2014.
De områden som har försämrats är: Konkurrens från kommunen, vägnät – tåg – flyg, tillämpning av lagar och regler, kommunpolitikers attityder till företagande, tjänstemäns attityder till företagande, service till företag och tele- och IT-nät. Det finns ytterligare faktorer som ligger kommunen i fatet såsom till exempel hög kommunalskatt.

Advertisements

– I Säter behöver man ta sig en rejäl funderare och börja agera. Det måste finnas vilja hos ledande politiker och tjänstemän för att förändra den negativa trend som kommunen visar, säger Teresa Bergkvist, regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.

Nästan en fjärdedel överväger att flytta
Cirka 23 procent av företagen som svarat på enkäten svarar att de övervägt att flytta företaget till en annan kommun. Marknadsförsörjning minskar också i kommunen. Det är andel av hushållens inkomster som kommer från lön från privata företag, föreningar och stiftelser. Svenskt Näringsliv menar att marknadsförsörjningen kan ses som ett beskrivande mått på det lokala näringslivets vitalitet och omfattning.

Advertisements

Säters kommuns företagsklimat har försämrats sedan 2014. Foto: Lotta Bergstrand.

Om rankningen
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Svenskt Näringsliv menar att syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Advertisements

– Nu behövs det tydligt politiskt ledarskap och att företagen träder fram och vill bidra till processen. Det krävs mod, handlingskraft och djävlar anamma, säger Teresa Bergkvist på Svenskt Näringsliv.


Delningar
Delningar