Nerigården i Säters kommun är ett av sju nya naturreservat

Det finns många grova aspar och andra stora gamla träd som rönn, tall och gran i Nerigårdens naturreservat. Foto: Lotta Bergstrand.

Den 21 december meddelade länsstyrelsen att de beslutat att bilda sju nya naturreservat i Dalarna. Tillsammans har de en yta på 943 hektar, vilket motsvarar cirka 1 350 fotbollsplaner. Natur som nu erhåller skydd till gagn för Dalarnas växter, djur och friluftsliv.

Advertisements

De sju nya naturreservaten i Dalarna är: Öjsberget, Malung-Sälen. Bötåberget, Malung-Sälen. Gänsberget, Ludvika. Filiberg, Älvdalen. Gärdsgruvan, Rättvik. Kyrkberget, Rättvik och Nerigården, Säter.

– Tänk bara på att det dröjer ett tag innan de nybildade naturreservaten är markerade i fält. Parkeringar, leder och rastplatser som planeras att anläggas, tar också lite tid. När allt detta är på plats, finns även denna information på vår hemsida, säger Maria Jons, naturinformatör på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Advertisements

Nerigården
Nerigårdens naturreservat ligger i en sluttning ner mot Stora Ulvsjön i Silvberg, Säters kommun. ”Hela den lövrika barrskogen, är starkt påverkad av tidigare markanvändning. Här har det nämligen varit både skogsbete och ängsslåtter. Väldigt få spår av detta finns nu kvar, men har man den rätta blicken, syns dessa spår fortfarande i fauna och flora”, skriver Länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

Igenväxta slåttermarker
Största delen av naturreservatet består av sedan länge övergivna slåttermarker och därefter trädbevuxen betesmark. Området har vuxit igen med både asp, gran och björk.​

Advertisements

De gamla lövträden gillas av både fågel och flora
Det finns många grova aspar där marken är torr, men även andra stora, gamla träd som rönn, tall och gran. I dessa träd finns viktiga boplatser för sällsynta och hotade arter. De är oftast knutna till aspen. Lövrikedomen gynnar fågellivet och förekomst av hålträd och död ved är till fördel  för både fågel- och insektsfaunan. Floran är rik med bland annat blåsippa, vårärt och svart trolldruva.

Framtida friluftsliv
Mellan sjön och naturreservatet ligger några hus och fritidshus. Vägen som går från Grängshammar och som fortsätter ner mot Ulvshyttan går längst nere vid sjön. I området förekommer inte något omfattande friluftsliv i dagsläget, men det har potential att utvecklas som närrekreationsområde för både fast- och fritidsboende i närheten.

Begränsningar inom reservatet
Inom reservatet är det förbjudet att skada växande eller döda träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Och att framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark. Man får inte heller gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur, genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Delningar
Delningar