Kommunstyrelsen föreslår högre plan- och bygglovsavgift än vad SKL rekommenderar

Säters kommun planerar nya områden för villabebyggelse samtidigt föreslås höjd plan- och bygglovstaxa. Birgitta Gustafsson (L) säger nej till högre avgifter. Foto: Lotta Bergstrand.

Majoritetspartierna i Säters kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige en högre plan- och bygglovstaxa än vad SKL, Sveriges kommuner och landsting föreslår. Liberalerna och Moderaterna säger nej till höjning.
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 november beslutade styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta en höjd plan- och bygglovstaxa. Kommunstyrelsens ledamöter var inte eniga och debatten fortsätter nu i kommunfullmäktige.

Advertisements

– Vi vill se till att möta de krav som allmänheten ställer på oss. Borlänge har en justeringsfaktor på 1,2 och vi föreslår 1,0. Jag kan inte förstå varför det skulle kosta mer att handlägga ett ärende i Borlänge, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Majoritetens, Socialdemokraterna och Centerpartiets förslag om högre taxa fick enligt protokollet stöd av Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Advertisements

Högre än SKL rekommenderar
Ärendet kommer från Miljö- och byggnämnden som behöver mer personal i och med ett ökat byggande i kommunen. I taxan finns en justeringsfaktor, N, som har i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. SKL, Sveriges kommuner och landsting, föreslår att justeringsfaktorn ska utgöras av siffran 0,8 i kommuner som har färre invånare än 20 000, 1,2 för kommuner med fler än 50 000 och 1 för kommuner däremellan. Säters kommun föreslår trots detta att justeringsfaktorn ändras från 0,8, som gäller idag, till 1,0.

Liberalerna yrkar avslag
Birgitta Gustafsson (L) yrkade avslag i kommunstyrelsen och föreslår oförändrad plan- och bygglovstaxa. Förslaget om oförändrad taxa fick stöd av Tommy Andersson (M).

Advertisements

– Jag tycker att vi ska ligga kvar på den nivå vi har idag. Vi är inte en stor kommun och vi måste anpassa oss till det. Vi kan ju självklart inte jämföra oss med Borlänge som har nästan fem gånger fler invånare, säger Birgitta Gustafsson (L).

Delningar
Delningar