Idag startar licensjakten på lodjur

Jaktområde licensjakt lo 2018. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas Län. Bakgrundskarta © Lantmäteriet Geodatasamverkan.


Länsstyrelsen Dalarna beslutade den 15 december 2017 om licensjakt på högst 6 lodjur i Dalarnas län. Årets jakt på lodjur pågår som längst till sista mars 2018 eller till dess att länsstyrelsen avlyser jakten. Jakten startar idag den 1 mars.
Avskjutningens storlek baseras på länets förvaltningsmål som tar hänsyn till lodjursstammens storlek, skadenivåer samt täthet på tamdjursbesättningar. Licensjakten på lo i Dalarnas län syftar till att bibehålla populationen inom länets förvaltningsmål och minska risken för ökade skador på tamdjur.

Advertisements

Dalarnas förvaltningsmål för lodjur är 36–65 lodjur, vilket motsvarar 6,5–12 familjegrupper.

Jakten
Enligt länsstyrelsens beslut får lodjur fällas oavsett djurets kön och ålder. Ungdjur bör av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur. Av 9 § jaktförordningen framgår att lodjur endast får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Advertisements

Skador orsakade av lodjur
Licensjakten syftar till att hålla lodjursstammen på en nivå som inte påtagligt försvårar tamdjurshållning och inte ökar angreppen på hund. Lodjur orsakar skador på tamdjur. Länets målsättning är att rovdjursskador på tamboskap och hundar inte ska öka och inte påtagligt försvåra förutsättningarna för tamdjurshållning samt fäboddrift med fritt betande djur.

Lodjursstammen
Den svenska lodjursstammen uppskattades efter inventeringssäsongen 2016/2017 till cirka 1224 lodjur och har en gynnsam bevarandestatus i Sverige.

Advertisements

Illegal jakt
Den senaste rovdjursutredningen anger att en omfattande illegal jakt på de stora rovdjuren pågår och att denna jakt står för en stor del av arternas dödlighet. Det finns idag ett behov av att utveckla en metod för att mäta omfattningen av den illegala jakten på lodjur i Sverige, menar Länsstyrelsen Dalarna.

 

Delningar
Delningar