Företagarna har ställt frågor till Säters partier – så här svarar de!

Partierna i Säters kommun berättar hur de ska arbeta med näringslivsfrågorna nästa mandatperiod. Foto: Lotta Bergstrand.

Vilken viljeinriktning har partierna i Säter när det gäller företagarfrågor? Det undrar Företagarna i Säter. Alla partier utom Kristdemokraterna svarade.
De frågor som Företagarna Säter har ställt till partierna i Säters kommun var:
Kan ni i ert parti tänka er att utarbeta en tjänstegaranti tillsammans med Företagarna. Om ja, när skulle det kunna ske? En tjänstegaranti är ett löfte eller försäkran om att ett ärende ska behandlas inom en viss tid.
Kan ni i ert parti tänka er att göra en utvecklingsplan tillsammans med näringslivet. Om ja, när skulle det kunna ske?

Advertisements

– Båda frågorna är viktiga ur ett företagarperspektiv. Det är viktigt att veta vad politikerna har för viljeinriktning, säger Lisbeth Hedin-Sahlin, Regionchef på Företagarna Dalarna.

Så här svara de:
Centerpartiet, Hans Johansson.
– Centerpartiet vill införa Rättviksmodellen (eller ”tillväxt och tillsyn”) för tillsyn i Säter. Myndighetsutövning i allmänhet och tillsyn i synnerhet ska präglas av dialog och tydlighet. En näringsidkare ska känna att den avgift man betalar för tillsyn står i en rimlig proportion till vad man får tillbaka i form av hjälp och stöd.  Vi vill minska regelbördan och fokusera på att stärka entreprenörer i sin vilja att göra rätt. Det är väldigt svårt att garantera en handläggning av ett bygglov så snabbt som 7 dagar. Det skulle i de allra flesta fall omöjliggöra den prövning som ska ske mot plan- och bygglagen. Det viktiga är som jag ser det att den som söker lov får rätt och tillräcklig information om de olika steg en ansökan går igenom. Det finns tidsgränser för handläggning i plan- och bygglagen.

Advertisements

– Centerpartiet är positivt inställt till en fortsatt och bättre dialog med näringslivet. En utvecklingsplan kan vara ett sätt. Exakt vad en sådan skulle kunna innehålla måste vi diskutera fram tillsammans. Jag förutsätter att arbetet med näringslivsutveckling prioriteras direkt efter valet när mandat och uppdrag har fördelats i kommunen.

Socialdemokraterna, Mats Nilsson.
– Vi socialdemokrater kan tänka oss precis det ni föreslår. Vi jobbar på att vara en bra kommun för företagare och kommunmedborgare. Vi har redan nu infört något vi kallar lotsfunktion där företagaren kan träffa alla berörda myndighetsfunktioner vid ett och samma tillfälle. Detta tror vi ska underlätta och snabba upp processer såsom bygglov och liknande. Att lova bygglov inom 7 dagar är inte möjligt idag men kan vara något att ha som målbild.

Advertisements

– Vi är redan idag igång med ta fram en utvecklingsplan tillsammans med företagen i Säter så det vill vi absolut fortsätta med.

Sverigedemokraterna, Jenny Nordahl.
– Vi kan svara JA på båda frågorna och på frågan när är svaret snarast. Det är viktigt att värna om våra företagare i kommunen oavsett storlek. Alla är lika viktiga.

Liberalerna, Birgitta Gustafsson.

– Ja vi Liberaler ska självklart arbeta för att tjänstegaranti införes i kommunen och att det i nämnda garanti ska framgå hur lång handläggningstiden kan bli. Tiden har varierat beroende på om det gäller ett byggnadslov eller om det gäller alkoholtillstånd eller andra ev. tillstånd eller beslut. Nämnda garanti ska givetvis utarbetas tillsammans med företagen.

– Utvecklingsplan ska givetvis arbetas fram och detta kan ske detta år under förutsättning att Liberalerna kommer i majoritet och får övriga majoritetspartier med oss. Näringslivskontoret tillsammans med Företagarna skulle få i uppdrag att arbeta fram en sådan utvecklingsplan med allt vad detta innebär, som då slutligen klubbas av kommunstyrelsen/fullmäktige.

Miljöpartiet, Magnus Gabrielsson.
– Tjänstegarantier finns i många kommuner och det finns fördelar med det om de är bra formulerade och är väl definierade och är realistiska. Själva processen att ta fram dem är lärorik och en bra tjänstegaranti visar vad medborgaren kan förvänta sig och visar också vad som är viktigt att tänka på när man exempelvis lämnar in en ansökan. Från Miljöpartiet är vi öppna för att delta i en diskussion om detta under den kommande mandatperioden.

– De företag som verkar i Säter är livsviktiga för kommunen och för kommunens invånare och det är viktigt med kontakter och informationsutbyte mellan politiken, kommunens förvaltning och de företag som är verksamma i Säter. För att en utvecklingsplan ska vara relevant bör den stödjas av åtminstone den politiska majoriteten i kommunen. Från Miljöpartiets sida är vi intresserade av att samtala med näringslivet i kommunen för att få information om vilka frågor som ni tycker är viktiga och vilka problem som ni ser i kommunen.

Vänsterpartiet, Fia Wikström.
– Vänsterpartiet såväl på riks som i Säter vill att det ska vara enklare för småföretagare samt att den personal som arbetar på kommunen ska ha goda förutsättningar att göra ett bra arbete med hög servicenivå. Vårt fokus är dock inte att arbeta med olika slags garantier, utan just att identifiera problem tillsammans och försöka lösa dem genom prioriteringar. I den bästa av världar bygger vi ett starkt samhälle där vi har tid att underlätta för alla parter, emedan så väl en väl fungerande kommun och småföretagare är två mycket bärande och viktiga inslag i vårt samhälle. Definitivt på landsbygden men givetvis även i storstäder.

– Att sätta sig ner och göra en utvecklingsplan tillsammans är precis att identifiera vilka problem och möjligheter som finns och vad som är viktigast. Vad gäller t ex bygglov behöver vi tillsammans se var det finns behov av olika slags planering och vilket förarbete som underlättar för t ex bostäder respektive företag.

Moderaterna, Roger Siljeholm
– Ja, direkt. Idag betalar vi i Säter mer för näringslivsenheten än vad andra kommuner gör, trots det sjunker vi på företagsrankingen, därför vill vi se över hela verksamheten i Säters näringslivsenhet. Med målet att förenkla och förkorta handläggningstiderna i alla slags ärenden mellan näringslivet och kommunen.

– Ja, direkt. Småföretagare i Dalarna och Säter står för ca 75 procent av skatteintäkterna och för 4 av 5 nya jobb, att med ett bra samarbete och dialog utveckla näringslivet i Säter och Dalarna är därför en livsviktig fråga med hög prioritet för oss.


Delningar
Delningar